1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ju-Jutsu Oulu ja sen kotipaikka on Oulu.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä itsepuolustustaitoa, kohottaa heidän fyysistä kuntoaan ja parantaa henkistä tasapainoa sekä edistää ju-jutsua/jiu-jitsua urheilu- ja kilpaharrastuksena.

Tähän päämäärään yhdistys pyrkii järjestämällä harjoituksia ja valmennustilaisuuksia sekä kilpailuja, näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistys voi valita kunniajäsenekseen ju-jutsu- tai itsepuolustustoiminnan kehittämistyössä erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäseneksi nimeämisen suorittaa yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka pyrkivät tukemaan yhdistyksen toimintaa.

Kunnia- ja kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa. Jäsen on vapaa velvollisuuksistaan yhdistystä kohtaan eroamisilmoitusta seuraavan kalenterivuoden alusta lukien, ellei hallitus aikaisemmin vapautusta myönnä.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jonka toiminta on yhdistyksen sääntöjen vastaista tai jonka toiminnan hallitus katsoo vahingoittavan yhdistyksen toimintaa.

Jäsen, jonka yhdistyksen hallitus on erottanut, on oikeutettu saattamaan erottamiskysymys yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Tämä tapahtuu ilmoittamalla asiasta kirjallisesti 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle.

Jäsenelle, joka muulla tavoin on rikkonut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan voi hallitus antaa varoituksen.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous kutakin vuotta varten erikseen varsinaisille ja kannattajajäsenille. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsenmaksu on suoritettava yhdistykselle siinä ajassa kuin syyskokous määrää. Jäsen, joka ei yhteen vuoteen ole suorittanut jäsenmaksuaan, voidaan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi yhdistyksestä.

6 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksellä on vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokous. Kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
 4. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajan kertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 5. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esille tuomat asiat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vaali.
 4. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.
 5. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 6. Päätetään yhdistyksen talousarviosta seuraavalle vuodelle.
 7. Määrätään yhdistyksen varsinaisten ja kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi vuodeksi.
 8. Valitaan yhdistyksen edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsenenä yhdistys on.
 9. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esille tuomat asiat.

7 § Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään milloin hallitus niin päättää tai 30 päivän kuluessa siitä, kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta jäsenille lähetetyllä kirjeellä, sähköpostitse, ilmoituksella yhdistyksen kotisivuilla tai sanomalehdessä tai yhdistyksen ilmoitustaululla julkaistulla ilmoituksella.

9 § Äänestykset yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat muissa paitsi sääntöjen pykälissä 16 ja 17 mainituissa tapauksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Poikkeuksen muodostavat vaalit, joissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

Ylimääräisissä yhdistyksen kokouksissa voidaan ratkaista vain kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Hallituksen tulee jättää tilinpäätös toiminnantarkastajalle viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan täytyy antaa tarkastuskertomuksensa viimeistään kolmea päivää ennen kevätkokousta.

11 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2–8 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan myös 2–8 varajäsentä. Hallituksen jäsenen erotessa ennen toimikautensa loppua varajäsen hoitaa hänen tehtävänsä toimikauden loppuun asti.

Hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat paikalla.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan samoin kuin yhdistyksen kokouksissa.

Hallitus voi asettaa avukseen valio- ja toimikuntia hoitamaan yhdistyksen juoksevia asioita.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
 2. Edustaa yhdistystä, hoitaa sen juoksevat asiat sekä esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
 3. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistella niissä käsiteltävät asiat ja toimeenpanna kokouksen lailliset päätökset.
 4. Hoitaa yhdistyksen varat sekä periä jäseniltä kerättävät maksut sekä päättää jäsenten hyväksymisestä yhdistykseen tai erottamisesta yhdistyksestä sekä varoituksen antamisesta yhdistyksen jäsenelle.
 5. Pitää yhdistyksen jäsenluetteloa.
 6. Huolehtia yhdistyksen vuosi- ja tilikertomusten laatimisesta.
 7. Laatia ehdotukset yhdistyksen talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi.
 8. Hankkia lupa julkisten kilpailujen järjestämiseksi ja lähettää jäseniään kilpailuihin.
 9. Ottaa tarpeelliset toimihenkilöt.
 10. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

13 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa.

14 § Yhdistyksen toiminnan tukeminen

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta, julkaista painotuotteita sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia, varainkeräyksiä ja julkisia huvitilaisuuksia.

15 § Yhdistyksen omaisuuden siirtyminen yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys päätää purkautua, siirtyy sen omaisuus viimeisessä yhdistyksen kokouksessa päätetylle oikeuskelpoiselle yhteisölle, joka toimii saman tai samantapaisten tarkoitusperien toteuttamiseksi.

16 § Yhdistyksen purkaminen ja sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen kokouksen päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista tai sääntöjen muuttamista, vaaditaan kolme neljäsosaa annetuista äänistä ja päätös on vahvistettava aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

17 § Yhdistyksen jäsenyys erikoisliitoissa

Yhdistys liittyy ko. lajin erikoisliiton jäseneksi ja sen eroamispäätös on pätevä vain siinä tapauksessa, että päätös tehdään samoin kuin pykälässä 16.